MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590601 Nederlandse Vredesraad - W.H. van Dobben aan Matthijs Vermeulen

Nederlandse Vredesraad

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 1 juni 1959

 

Amsterdam, 1-6-'59

Zeer geachte Heer,

Hierbij ontvangt U een voorstel, dat wij aan de neven-vermelde personen hebben doen toekomen.

Omdat de tijd dringt en het moeilijk is om in de zomermaanden enige actie te voeren, heeft de Nederlandse Vredesraad het plan opgevat om nog in de laatste dagen van juni een openbare vergadering in Amsterdam te beleggen, waar de Nederlandse bevolking zal worden opgeroepen om zich in te spannen ten gunste van het slagen der Geneefse conferentie.

Het is uiteraard ook mogelijk om deze vergadering reeds te laten uitgaan van een comité dat deze bijeenkomst dan aanbeveelt.

Gaarne zullen wij van U vernemen, of U aan een dergelijk initiatief wilt deelnemen [en] eventueel het woord zoudt willen voeren op deze bijeenkomst.

Zodra wij enige toezeggingen hebben zullen wij in nader overleg kunnen treden over de sprekerslijst en de te behandelen onderwerpen.

In verband met de tijd zien wij graag Uw antwoord spoedig tegemoet.

Hoogachtend,

Dr. W.H. van Dobben

 

Prof. de Graaf

Prof. Rasker

Pater Jelsma

Dr. Strijd

A. Viruly

Mevr. Cohen Stuart-Franken

Ds. v.d. Veen

Lankhorst

Mej. le Rütte

Zr. v.d. Wiel

Aart van Dobbenburgh

Prof. Groenewold

Prof. Wouthuysen

Prof. Tinbergen

Prof. Nijboer

M. Vermeulen.