MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570416 De Waarheid aan Matthijs Vermeulen

De Waarheid

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 16 april 1957

Amsterdam 16 april 1957

Mijnheer,

Bij deze doen wij U toekomen de tekst van de commentaren, welke door radio Moskou op 4 en 5 april, in de uitzending in de Nederlandse taal, zijn gewijd aan de plannen tot het vestigen van een Amerikaanse atoom-basis in ons land.

Gezien het grote belang, van deze aangelegenheid voor het lot van ons gehele volk, zouden wij U willen verzoeken ons Uw mening over deze ontwikkeling ter publikatie in ons blad te willen toezenden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien U dit verzoek in ernstige overweging zoudt willen nemen.

Met de meeste hoogachting,

DE WAARHEID

Volksdagblad voor Nederland.

[handtekening onleesbaar]