MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471015 A. Herckenrath jr aan Matthijs Vermeulen

A. Herckenrath Jr.

aan

Matthijs Vermeulen

Heemstede, ± 15 oktober 1947

Waarde Heer Vermeulen

Telkens ben ik weer getroffen door het meesterschap waarmede U Uw muziekjournalistieke pen voert, in het bijzonder contra dr. R. Mengelberg en consorten. U tracht hiermee het artistieke vuur in het Concertgebouw op te rakelen, dat dreigt te versmoren onder de sintels van posthume Germaansche grootheidswaan. Mijn bescheiden hulde hiervoor.

Wel moet ik erkennen dat ik nog geen kennis heb genomen van het gewraakte werk van R. Strauss, doch zijn andere muziek kennende, kan ik vermoeden, dat ook in deze compositie zich een mentaliteit manifesteert, die wij in de Duitsche tijd maar al te goed hebben leeren kennen.

Natuurlijk ben ik van meening dat de zuiver artistieke waardeering altijd primair moet zijn, doch wanneer een componist in zijn werk buitenmuzikale hatelijk-Germaansche tendenzen laat overheerschen (zooals dit ook bij Koetsier het geval is) dan stelt hij zich ook aan "buitenmuzikale" kritiek bloot. Met belangstelling zal ik Uw pennestrijd volgen en wensch ik U hiermede succes. Van harte hoop ik daarbij dat in het vuur van Uw polemiek geen onschuldigen worden getroffen.

Met meeste hoogachting

A. Herckenrath Jr.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA