MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19461118 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

F. von Eugen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 18 november 1946

Amsterdam, 18 November 1946

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het is mij een genoegen uit Uw brief van 13 November te mogen lezen, dat U – en blijkbaar met geestdrift – aan het schrijven bent. Hoezeer wij ook benieuwd zijn naar Uw PANORAMA, wij hebben er geen enkel bezwaar tegen, dat U dit werk uitstelt, indien U door een ander denkbeeld geplaagd wordt, zoals blijkbaar het geval is. Ik wil U niet verhelen, dat ik wel nieuwsgierig ben, doch ik wil U Uw titel noch onderwerp ontfutselen en wacht dus geduldig af tot U zelf de tijd gekomen acht ons nader in te lichten. In elk geval reserveren wij een plaats in ons programma van 1947 voor Uw boek.

Op het ogenblik is weliswaar mijn vrouw zo goed als hersteld, wij hebben echter nu weer een patient met mazelen in huis, waardoor onze afspraak voor een week-end in Laren weer moet worden uitgesteld. Niettemin hoop ik, dat dit plannetje toch nog dit najaar verwezenlijkt wordt.

Uw honorarium is tot en met 30 September j.l. afgerekend. Morgen zullen wij U het bedrag over October en November, in totaal f 400.-, laten aanreiken. In het vervolg zal de Administratie er voor zorgen, dat het U toekomende U regelmatig thuis bezorgd wordt.

In verband met Uw waardevolle adviezen op het gebied der muziek aan de ENSIE is deze gaarne bereid U een exemplaar te leveren tegen medewerkersprijs. U krijgt hierover rechtstreeks van de E.N.S.I.E. bericht.

Met vriendelijke groet en U het beste wensend voor het onderhanden zijnde werk

Hoogachtend,

F. v. Eugen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA