MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460130 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

F. von Eugen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 30 januari 1946

Amsterdam, 30 Januari 1946

Zeer geachte heer Vermeulen,

Pas gisteren bereikte mij Uw brief van 22 Januari. Ik haast mij U daarop te antwoorden.

Inderdaad sprak ik met A. Roland Holst in de geest als door U weergegeven. Deze afspraak behoeft nog niet te betekenen dat een maandelijks honorarium over een bepaalde tijd precies wegvalt tegenover het recht van uitgave van een door U te schrijven boek. Graag zou ik de afspraak zo breed mogelijk opvatten.

Reeds jaren geleden was het mijn wens werk van U uit te geven. Wat ik nu wil is U gelegenheid geven vrij te werken. Ik begrijp volkomen dat U tijd wilt vinden voor muziek. Maar ik weet ook heel zeker dat U kunt schrijven en ik ben van mening dat Uw bijzonder talent daartoe U ook verplichtingen oplegt. De bedoeling van ons voorstel is dat U het ene kunt doen zonder het andere te laten.

Om te schrijven hebt U rust en concentratie nodig. Om U die te verschaffen dient mede ons voorstel. Daartoe bieden wij U dus aan U gedurende een of twee jaar (naar Uw wens) U maandelijks f.200.- te betalen. Het boek of de boeken welke U in die tijd schrijft, waarvan wij de keuze en het onderwerp gaarne aan Uw initiatief overlaten, worden door ons uitgegeven op basis van een normaal auteurscontract.

Het U door ons betaalde bedrag van f.200.- p.m. komt in mindering van de U uit onze auteurscontracten toekomende royalties. Mochten deze royalties niet toereikend zijn om de maandelijkse betalingen af te lossen, dan wordt het tekort niet door ons teruggevorderd. Daarover behoeft U zich dan geen zorgen te maken.

Wij zullen alles in het werk stellen om aan Uw werk een zo groot mogelijke verspreiding te geven. Van harte hoop ik, dat U niet het gevoel hebt dat wij menen een "gebaar" te moeten maken, doch dat wij hiermede slechts onze eigen wensen vervullen.

Tenslotte nog een kort antwoord op Uw zakelijke vragen;

1. U kunt onze overeenkomst doen ingaan op het ogenblik dat U dit zelf wenst; wat ons betreft: hoe eerder hoe liever.

2. Een auteurscontract vereist geen zegel en in Uw geval is dus de overeenkomst met den betreffenden uitgever waarschijnlijk rechtsgeldig.

3. Geheel afgezien daarvan echter – ook zelfs als er helemaal geen contract was – zouden wij U toch willen aanraden Uw afspraak met dien anderen uitgever na te komen.

Uiteraard betreuren wij het dat boek niet te kunnen uitgeven. Maar dat is onvermijdelijk. Wel zouden wij graag van U horen wat U schrijft en wie het uitgeeft.

Gaarne wachten wij Uw verdere berichten en hopen op een spoedige ontmoeting.

Hoogachtend,

F. v. Eugen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA