MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460114 Matthijs Vermeulen aan Paul F. Sanders

Matthijs Vermeulen

aan

Paul F. Sanders

Louveciennes, 14 januari 1946

Louveciennes (S et 0.)

2 Rue de l'Etang

14 Januari 1946

Allerbeste Sanders,

Uw brief van 9 Jan., dezen morgen ontvangen, verheugt mij buitengewoon. Het is mij inderdaad ernst met mijn plannen om naar Holland, liefst naar Amsterdam, terug te keeren. Er valt in Frankrijk de eerste vijf, misschien wel tien jaren, niets te verrichten, en nauwlijks iets te hopen. Onder alle gezichtshoeken bezien, ook den muzikalen, bevindt dit land zich in een pre-revolutionnaire situatie. Daarover zou een gedegen en interessant artikel te schrijven zijn. Maar ik bewaar dat – als 't U goed lijkt – voor Uw tijdschrift!

Met vreugde accepteer ik de voorstellen − perspectieven welke U mij opent – van een functie als bibliothecaris bij Maneto. Mij dunkt dat ik daarvoor wel geschikt zal blijken (zelfs als corrector van het gecopieerde materiaal) en ik verbeeld mij dat de arbeid onder een Raad van Beheer van musici zeer vruchtbaar en prettig zal zijn. Met het honorarium ga ik geheel accoord. Voor mij alléén, en als basis om op te bouwen, schijnt mij honderd gulden per maand voldoende.

Met dezelfde vreugde zal ik een plaats aanvaarden – van welken aard ook – in de redactie van Uw tijdschrift. Ik zou mij kunnen belasten met een rubriek welke reeds bestaat, of die wij samen zouden kunnen creëeren, of iets anders – geheel naar Uw inzicht. Een geregelde, vaste samenwerking zal mij zonder eenigen twijfel productiever maken dan ik mij gewoonlijk voordoe. Ik zou het de moeite waard vinden om voor een jonge onderneming als de Uwe mijn beste krachten in te zetten, en ik geloof ook dat er de noodige harmonie is tusschen U en mij, om U reeds van te voren de duurzaamheid van mijn enthousiasme te mogen garandeeren. Om te beginnen is Uw aanbod eener vergoeding van vijf-en-twintig gulden per maand geheel naar mijn genoegen. De rest regelt zich vanzelf in de toekomst, die, naar ik wensch en vertrouw, voor Uw tijdschrift gelukkig en voorspoedig zal zijn.

Wat mij betreft dus: En avant! nog niet full job... maar in ieder geval full speed!

Veel dank voor Uw sympathie, voor Uw hulp. En met de

hartelijkste groeten

uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA