MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19451124 Matthijs Vermeulen aan Paul F. Sanders

Matthijs Vermeulen

aan

Paul F. Sanders

Louveciennes, 24 november 1945

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

24 Nov. 1945

Beste Sanders,

In princiep (en daar het niet anders kan) aanvaard ik gaarne het aanbod van Het Parool voor opneming van een maandelijksch artikel van mij. Eveneens uw uitnoodiging tot medewerking aan het tijdschrift dat U bezig is op te richten.

Maar gun mij een beetje speling, uitstel, voor mijn eerste bijdrage. Ik werk aan een boekje dat moet verschijnen in 't volgend voorjaar. Op 't oogenblik zijn hier alle uitvoeringen etc. min of meer gedesorganiseerd door de dagelijksche onderbrekingen van het electrisch licht. Ik zit zelf, bij gebrek aan kaars, lamp of olie, meerdere uren per avond in 't stikdonker. Bovendien: sinds de Bevrijding is er op muziek-gebied nog niets gebeurd, wat mij een stuk van 700 woorden zou kunnen motiveeren. Maar ik verzeker U mijn goeden wil en beloof U mijn best te doen.

Met hartelijke groeten, ook aan Uw vrouw,

gaarne uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA