MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19451110 Paul F. Sanders aan Matthijs Vermeulen

Paul F. Sanders

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 10 november 1945

10 November [194]5

Beste Vermeulen,

De hoofdredactie heeft me wat lang laten wachten op bescheid, nadat ik uw brief van 24 Oct. met haar besproken had. De moeilijkheid zit hierin, dat onze krant reeds een vasten man in Parijs heeft, die over politiek, finantiën, wetenschappen en literatuur zal schrijven. Evenwel is er ook voor hem voor hem een aantal van 6 tot 8 artikelen maandelijks geen plaats. Want nog steeds sukkelen wij met papiergebrek, of juister: weigert de regeering meer papiertoewijzing voor de dagbladen dan de armzalige 2 paginatjes miniatuurformaat per dag, waarover we slechts beschikken. Het eenige wat ik U uit naam van de hoofdredactie kan aanbieden is een maandelijkschen brief van 6 à 700 woorden over muziek en beeldende kunst, waarbij echter wel het uitzicht bestaat op uitbreiding van dit aantal, wanneer onze ruimte vergroot wordt. Ik kan U echter onmogelijk in uitzicht stellen, wanneer dit zal geschieden. Onze hoop is in dit opzicht gevestigd op het voorjaar, doch we zijn reeds eenige malen teleurgesteld. Ik hoop zeer dat U zich niettemin niet laat afschrikken en wij op U mogen rekenen.

Intusschen ben ik bezig met de oprichting van een muziektijdschrift (maandblad), waarvan de redactie gevormd zou worden door Pijper, Andriessen (Hendrik), Piet Tiggers, en M. Flothuis en mij. Wij zouden grooten prijsstellen op Uwe medewerking.

Mag ik op uw spoedig antwoord in beide aangelegenheden rekenen?

De prijzen die u noemt voor het copieëeren van muziek zijn inderdaad formidabel. Het lijkt mij toch het beste te wachten tot we een gelegenheid vinden Uw partituren door een vertrouwden intermediair hierheen te laten brengen. De Stichting Nederlandsche Muziekbelangen, die Maneto financiert, laat van werken, die voor uitvoering hier in aanmerking komen, afschriften en partijen maken. Voor haar kosten wel te verstaan. Dat lijkt mij de eenige uitkomst. Zoodra ik hoor van een mogelijkheid, hoort U van mij.

Met veel hartelijke groeten

Uw

[w.g. Paul F. Sanders]

doorslag

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA