MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19320602 Matthijs Vermeulen aan Uitgeversbedrijf De Spieghel - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Uitgeversbedrijf De Spieghel

 

Louveciennes, 2 juni 1932

 

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

2 Juni 1932

Zeer Geachte Directie,

Het is mij een genoegen U de ontvangst te berichten van 150 gulden (een honderd vijftig gulden) vertegenwoordigend gedeeltelijk honorarium voor mijn medewerking aan het April-Mei-nummer der Vrije Bladen.

Er moet zich bij de berekening een kleine vergissing voorgedaan hebben, welke ik gaarne hersteld zag.

Met den Heer Van Wessem was ik overeengekomen dat het honorarium bedragen zou 2.50 gulden per bladzijde.

De titel-pagina's medegerekend telt "De eene Grondtoon" 82 pagina's. Zonder de titel-pagina's 78 pagina's. Uw zending van 26 Mei correspondeert echter slechts met 60 pagina's.

Volgens onze overeenkomst moet ik dus nog van U ontvangen het honorarium voor 22 of voor 18 pagina's, dit is 55 of 45 gulden. Ik laat de keuze tusschen deze twee getallen over aan Uwe vriendelijkheid.

Gaarne zie ik de toezending der som van U tegemoet.

Het zou mij eveneens verheugen zoo spoedig mogelijk de condities te kennen welke U ten gunste van den auteur denkt vast te stellen voor den Tweeden Druk van "Klankbord", waarvan ik de aankondiging las met genoegen. De eerste editie is geschied onder voor mij buitengewoon nadeelige voorwaarden (ik ontving geen cent b.v. voor de '"weelde-uitgave", wat tegen alle gebruiken indruischt) en ik zou het bijzonder waardeeren wanneer mij bij den tweeden druk het gevoel werd weggenomen dat ik er bij deze gemeenschappelijke onderneming buiten alle proporties "bekaaid" ben afgekomen. Het zal U niet onbekend zijn dat ik bij verschijning van "Klankbord" slechts gehonoreerd ben – karig – voor medewerking aan Vrije Bladen, en geenszins, maar dan ook geenszins voor het boek. Bij het succes dat Klankbord gevonden heeft (waarvoor ik U overigens van harte feliciteer) lijkt mij dat een beetje tè sneu en ik ben niet in omstandigheden om zulke tegenvallers te aanvaarden zonder bezwaren en zonder ernstig protest.

In afwachting van Uw antwoord,

Hoogachtend

Matthijs Vermeulen

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA