MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19151215 Matthijs Vermeulen aan Henri Borel

Matthijs Vermeulen

aan

Henri Borel

Amsterdam, 15 december 1915

Amsterdam, 15 Dec 1915

Zeer Waarde Heer Borel,

Ik zou de noodzakelijkheid van Uw briefje, dat mij dezen morgen ter hand werd gesteld, geëlimineerd hebben, als de tijd mij niet ontbroken had. Vriendelijke verontschuldigingen. Ook wat betreft Uw vorigen brief bij de arrestatie van onzen hoofdredacteur:1 Uw protest heb ik onmiddelijk doorgegeven doch voor de verschillende diploma's2 zorg ik pas heden. Ik heb ook Uw feuilleton ontvangen en met zeer veel belangstelling doorgelezen. Slechts twee bezwaren had ik, en gelukkig dat ze reëel en positief zijn anders zoudt U me misschien verdenken van tegenwerking.

Het gaat over Uwe thesis van pag. 3: de "krachtpatserij" welke ik om historische redenen onmogelijk kon laten passeeren. Dat de Duitsche muziek krachtpatserig is zou niet genoeg herhaald kunnen worden, doch het schijnt mij niet zakelijk genoeg om de Oostersche muziek als tegenbeeld te geven. Ik meen dat U mij vertelde, dat de moderne Fransche muziek U onbekend is en dat schijnt mij ook te veel te blijken uit deze pagina's. Immers veel meer dan in Mahler hoort men in de Fransche meesters den Gamelan terwijl alles wat U eischt voor de muzikale schoonheid door de Fransche technici wordt ingewilligd. De Duitschers hebben hun orchest onophoudelijk uitgebreid en vergroofd, de Franschen hebben het voortdurend beperkt en verfijnd. Ik zou zeggen na 1894 het jaartal van Debussy's Après-midi d'un Faune.

2e Wanda Landowska heeft zich in 't begin van den oorlog, hoewel zij Poolsche is, openlijk en frenetiek voor de Duitsche zaak verklaard en ik kan niet nalaten haar dit met alle respect betaald te zetten; met den wensch ondertusschen, dat het u niet moge krenken.

Voilà tout. Ik kan U verder niets verzoeken dan het mij niet kwalijk te duiden en ons voor Maandag een ander Feuilleton te zenden.

Wat Uw voorlaatste brief nog betreft: Ik was verleden Zondag in Den Haag doch gevangen in mijn beroepsplichten en den korten dag. Omdat het mij echter zeer veel genoegen zou doen ongestoord eenigen tijd met U te kunnen spreken zal ik er omstreeks Kerstmis een dag voor vrij maken, als U mij dit nog toestaat

Met hartelijke groeten

Uw

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum

  1. J.C. Schröder was gearresteerd wegens anti-Duitse uitlatingen die de Nederlandse overheid verboden had om de neutraliteit van Nederland niet in gevaar te brengen.
  2. Perskaarten om Borel, als nieuwe recensent voor De Telegraaf, vrije toegang te verlenen tot concerten in Den Haag.