MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19151010 Matthijs Vermeulen aan Willem Mengelberg

Matthijs Vermeulen

aan

Willem Mengelberg

Amsterdam, 10 oktober 1915

Amsterdam Zondagavond,

10 October 1915

3de Weteringdwarsstr 20

Zeer Vereerde Heer Mengelberg,

Ik heb eene partituur geschreven, welke ik U gaarne wilde voorleggen. De heer Dopper interesseerde er zich voor en vreesde slechts, dat hoogstens sommige mijner critieken het werk in den weg zouden kunnen staan. Als dit inderdaad het geval ware meen ik mij te mogen beroepen op Uwe liberaliteit en onpartijdige waardeering en ben ik zoo vrij om U een kort onderhoud te verzoeken.

Gaarne een antwoord van U tegemoet ziende, met de meeste hoogachting

Uw dw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut

tevens afschrift: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA