MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19380329 Comité Maneto - C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 29 maart 1938

 

29/3/38.

WelEdelGeboren Heer,

Het zal U bekend zijn dat het Comité Maneto verleden jaar in Amsterdam een vierdaagsch muziekfeest heeft georganiseerd, met het doel belangstelling in breeden kring te wekken voor de hedendaagsche Nederlandsche toonkunst. Dit feest is een groot succes geworden en mocht zich verheugen in de belangstelling van het Kon. Huis, autoriteiten, pers en publiek.

Thans zijn twee concerten in den Haag in voorbereiding, op 29 April een Orkestavond met het Residentie Orkest onder leiding van Ed. van Beinum en een Kamermuziekavond in Diligentia op 2 Mei, beide met medewerking van Nederlandsche solisten.

Namens het Comité heb ik de eer U mede te deelen, dat op den Kamermuziekavond door Berthe Seroen Uw werk La Veille zal worden gezongen.

Ten behoeve van het programmaboek verzoeken wij U beleefd de volgende gegevens:

1) de volledige titel en ev. onderdeelen

2) de tekst

3) een korte biografische schets van ongeveer 15-20 regels druk

4) een recent portret bij voorkeur glanzend

5) indien mogelijk mededeeling waar en wanneer het werk voor het eerst werd uitgevoerd.

U zoudt ons ten zeerste verplichten deze gegevens vóór 8 April a.s. te willen toezenden.

U bij voorbaat zeer dankend,

Hoogachtend,

Namens het Comité Maneto

[w.g. C. Nierstrasz]

administratrice.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto