MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19330101 Anny Vermeulen-van Hengst aan Daniël Ruyneman

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Daniël Ruyneman

Louveciennes, 1 januari 1933

Louveciennes. (S & O)

1 Januari 1933.

Z. g. Heer Ruyneman,

Wederkeerig wenschen wij U en Uwe vrienden der Hedendaagsche Muziek een goed jaar, in alle opzichten, zoowel gezondheid, succes als materieel welslagen! Het artikel is niet klaar, maar hij heeft wel een compositie beeindigd. U hoort over een poosje wat het is, wanneer hij 't gecopieerd zal hebben, maar hoogstwaarschijnlijk zal hij trachten in Parijs de 1e auditie te verkrijgen. – Ik wensch oprecht dat U zult slagen in A. en zal U deze pogingen als een bijzondere, groote verdienste aanrekenen in 't zoo moeilijke leven van Thijs. – Zoo de opname lukt van La Veille en Cello-sonate, krijgen wij er dan een exemplaar van? Ik wil ze natuurlijk betalen. Vriendelijke groeten van ons beiden aan U allen.

A.V.-v H.

Sl. v.L. sprak slechts van den duur van 't Trio omdat Thijs 't hem vroeg. v.L. zei niets dan goeds over de uitvoering. Ik begreep dat verkeerd. Zie mijn brief s.v.p.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut