MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280107 Hendrik Marsman aan Matthijs Vermeulen

Hendrik Marsman

aan

Matthijs Vermeulen

Zeist, 7 januari 1928

7-I-'28

Hooggeachte Heer,

Ik moet U met een enkel woord mijn dank zeggen voor Uw Gids-artikelen: de lectuur ervan is voor mij, ook wanneer ik soms enkele dingen anders zie – telkens te boeiend, te instructief, te stimuleerend dan dat ik zwijgen niet als schromelijke ondankbaarheid voelen zou. – Ik zou, niet alleen over de problemen die U aanroert, graag met U spreken, maar ik vrees, dat ik voorloopig niet naar Parijs kan. – en: correspondeeren? Ik kan het slecht, zoodat ik daarvan, zelfs wanneer het U mocht aanstaan, niets vruchtdragends verwacht. – Misschien publiceert U die stukken niet om weerklank te wekken, al heb ik voor niemand ooit eenig ander goed argument voor publicatie kunnen bedenken, maar weest U er zeker van, dat (ik vermoed voorál) de enkele jonge menschen "terwille van wie dit land wellicht nog even gespaard wordt" Uw stukken niet alleen lezen, en waardeeren, maar erdoor mee overeind blijven staan. – Bijna zou ik zeggen: waarom schrijft U ze niet in een fransch orgaan: Frankrijk, lijkt mij, waar èn de rotheid èn de bloei grooter en dieper zijn dan bij ons, heeft zulke stukken nog meer noodig.

Maar één ding, met den meesten nadruk: bundelt U ze! (Ik zou zelfs zeggen: wacht U daar niet te lang mee; nu vooral zal hun werking van waarde zijn, en U kunt ze dan in opelkaar volgende deeltjes verzamelen –); want anders gaat het weer hiermee als met Uw Telegraaf-stukken, waarvan toch een groot deel, onafhankelijk van hun waardevermindering als concertverslag, omdat die concerten voorbij zijn, nu evenveel beteekenis hield, als ze toen hadden. Maar misschien brengt een bundeling dáárvan (der Telegr.-stukken, dus) te veel retrospectieve aandacht(s-verspilling?) mee? – Ik weet het niet. Ik wil er U alleen toe aansporen een boek-uitgave van Uw Gids-stukken zeker, van de muziek-artikelen eventueel te overwegen. Een uitgever vindt U natuurlijk zonder moeite.

Inmiddels met de meeste hoogachting

Uw dw

H. Marsman

3 Wilhelminalaan

Zeist