19580428 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

aan

Matthijs Vermeulen (M.C.F. van der Meulen)

Den Haag, 28 april 1958

's-Gravenhage, 28 april 1958

Onderwerp: Voorschotten Frankrijk.

Ik bevestig hierbij de ontvangst van Uw storting ad f 50,- dd. 16 april jl. – via de Kas Associatie N.V., Spuistraat 172, Amsterdam – met welke storting door U in totaal een bedrag van f 2800,- is voldaan.

Overeenkomstig de aan U door tussenkomst van de Burgemeester van Amsterdam bij dezerzijds schrijven van 20 februari 1952 No. B 3766 gedane toezegging, wordt U hierbij finale kwijting verleend van Uw schuld wegens de in de oorlogsjaren en kort daarna verleende rijksvoorschotten tijdens Uw verblijf in Frankrijk.

Ik moge U verzoeken deze aangelegenheid als afgedaan te beschouwen.

De Minister,

Voor deze,

De Chef der Afdeling Financiële en Administratieve Zaken,

C. Dekker

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA