19530515 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

aan

Matthijs Vermeulen (M.C.F. van der Meulen)

Den Haag, 15 mei 1953

's-Gravenhage, 15 Mei 1953.

Onderwerp: restitutie voorschotten Frankrijk, van der Meulen.

Met verwijzing naar Uw brief van 16 Februari 1953 deel ik U mede, dat het in de laatste alinea door U gedane voorstel tot mijn leedwezen voor mij niet aanvaardbaar is.

Ik moet dan ook bij U aandringen op een correcte nakoming van de door U aangegane verplichtingen.

Hierbij moge ik nog opmerken, dat eerst bij een zuiver inkomen van f.6600.- per jaar een bedrag van ruim f.1000.- (Gehuwd zonder kinderen) aan inkomstenbelasting verschuldigd is.

Aangezien U spreekt van een supplementaire aanslag mag ik veronderstellen, dat Uw inkomen hoger ligt dan genoemd bedrag.

Indien dit inderdaad zo is, moet U in staat geacht worden minstens f.50.- per maand te voldoen als aflossing op Uw schuld.

Mocht U over deze aangelegenheid nog mondeling van gedachten willen wisselen, dan kunt U zich wenden tot de Heer Broekhuizen van mijn Departement, Binnenhof 4 te 's-Gravenhage, die eventueel na gemaakte afspraak (tel. 183820 T.187) ook te Amsterdam bereikbaar is, meestal op Donderdag.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor de Minister

DE SECRETARIS-GENERAAL,

Dekker

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA