19461113 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

Matthijs Vermeulen

aan

Frederic von Eugen

Amsterdam, 13 november 1946

Zeer Geachte Heer v. E.

Tot mijn werkelijke voldoening kan ik U op Uw briefje van dezen morgen antwoorden dat ik inderdaad bezig ben aan een boek voor U. Bij het tempo waarin ik schrijf komt het ongeveer eind-Maart gereed en zal het minstens twee honderd bldz. tellen. Het heeft slechts zijdelings verband met muziek en omdat de gedachten waaruit het voortkomt mij geen rust lieten heb ik Uw Panorama waarover wij spraken moeten uitstellen. Zoodra het genoeg gestalte heeft dat U er zich een voorstelling van kunt vormen zal ik het zeer gaarne aan U voorleggen want een der oordeelen waarnaar ik het meest benieuwd ben is zonder twijfel het Uwe. Het boek heeft ook reeds een titel; doch ik beschouw hem nog als provisorisch, als een soort van wegwijzer. Mocht U hem noodig achten voor Uw uitgeversschema dan zal ik U hem natuurlijk direct mededeelen. Kunt U den titel echter voorloopig missen dan zou ik U willen vragen hem nog eenigen tijd voor mij alleen te mogen behouden, tot het werk zijn eigenlijke gedaante herkenbaar afteekent.

Het heeft mij verdrietig getroffen onlangs te vernemen dat Mevrouw van Eugen nog niet hersteld is. Uw vriendelijke plan voor een herfst-week-end in Laren zal dus dit jaar waarschijnlijk niet meer verwezenlijkt worden. En daar ik bijna elken avond, om mij op de hoogte te brengen van het Ned. Muziekleven, in de concertzaal ben, bij uitvoeringen welke U slechts zeer zelden zullen kunnen interesseeren, heb ik weinig kans U te ontmoeten. Ik behoef U niet te zeggen hoe dit mij spijt.

Mag ik tevens de gelegenheid van dit schriftelijk onderhoud gebruiken om U te verzoeken of U de goedheid zoudt willen hebben Uw administrateur op te dragen mij het honorarium dat ik nog ontvangen moet hier even te laten aanreiken? Dit zal mij aanzienlijk tijdverlies sparen. Het is niet ver uit de buurt. Ik ben 's morgens steeds thuis en 's middags meestal. Gaarne dank ik U voor deze schikking.

Met vriendelijke groeten, en met mijn bijzondere wenschen voor een spoedige genezing van Mevrouw van Eugen,

Hoogachtend

MV

[in linker marge:] Uw Encyclopedie, nadat ik er het eerste deel van gezien [heb], gaat niet uit mijn herinnering. Is 't onbescheiden van me als ik U een exemplaar

[in rechter marge:] Is het verlangen naar een exempl tegen vrienden-prijs onbescheiden van mij?

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA