19300928 Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert en Hilda Cornelis

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Evert en Hilda Cornelis

Louveciennes, 28 september 1930

Louveciennes (S et O) 28.9.30

21 Rue de Voisins

Beste Hilde en Evert,

Wel! wel! Breusy, wiens naam ik altijd verkeerd schreef, al verloofd? En verstaan wij het goed dat jullie er niet geheel eens mee zijn, omdat Evert den naam niet eens noemt der gekozene en er verderop zoo filosofisch het leven bij citeert? Dat zou jammer zijn, jullie vormden zoo'n prachtig eensgezind gezin. Wij zijn nu al zóó gewend dat alle vier kinderen bijna dwars tegen onze eigen neigingen ingaan dat wij wel niet erg verwonderd zullen zijn wanneer ze ons later één schoonzoon en drie schoondochters (de hemel beware me… Hilde zie je dat toekomstbeeld voor mij?) onder den neus duwen welke wij niet met een vivat hoera zullen ontvangen. Dus… Maar daarom kan ik het, als onze veronderstellingen tenminste juist zijn, toch wel innig betreuren van jullie viertjes. In ieder geval, Evert, spreekt de liefde voor je zoon zóó uit die paar regels dat alles vast in orde komt. – Ben je geheel hersteld? Thijs heeft in 't voorjaar ook met een voet gesukkeld, koorts, etc. Wij wensen je van harte 't beste!

Lief van je Hilde dat ik kan komen. Ik hoop het dat 't gaat, als 't maar niet àl te gauw is… De winterinkoopen slaan een formidabel gat in onze finances en omdat er magazijnen speciale prijzen voor de rentrée des élèves maken ben je wel genoodzaakt er van te profiteeren. Net als de kolen-inslag tegen zomerprijzen!

Is de muziek je tegengevallen Evert? 't Is heerlijk te weten dat je je beste krachten eraan geeft, 't heeft 't wel noodig. Ik heb haar juist den dag dat je je brief aan Thijs begon (20 Sept.) bij een buurvrouw op een goede phono met uitstekende microfoon nog eens aandachtig beluisterd en telkens aan jou gedacht: "wat zou E. er oneindig veel meer uitgehaald hebben."

Ah! perspectief in 't bestaan van Thijs? Dat kan alleen bestaan in de een of andere goede erfenis die hem rust geeft. Iedere andere "post" is voor hem onrust. Hij zou zich ook wel willen rangeeren d.w.z. geen werk doen tegen z'n aard om vier kinder-monden te vullen maar hoe? Pijper heeft geen kinderen en een heel ander karakter "op de wereld toegericht" terwijl Thijs ongeneeslijk het "ich bin der Welt abhanden…" toegedaan is. En met zoo'n karakter is het woord "perspectief" zooals jij 't waarschijnlijk meent, onvereenigbaar. Voor Pijper vind ik het een groot geluk en geheel in zijn lijn, dat directeurschap. Doch je kunt er niet aan dènken 't zelfde voor Thijs te wenschen. Werden zijn 3 symphonieën maar alvast gespeeld! De Vl. H. is gecomponeerd na vanaf 1922 géén orchestratie meer beoefend te hebben en nadat hij nóóit iets anders van zijn orchestratie-effecten gehoord had dan indertijd Arnhem met Heuckeroth, wat inderdaad rot was voor een weergave. 't Spijt me zeer dat jij deze 1e symphonie, waarvan je de copie en de partijen zoo genereus bekostigde, zelfs nu nog niet ten uitvoer brengt. Je zult er wel je redenen voor hebben, die ik natuurlijk respecteer, maar ik betreur het heel erg. – Jij herinnert je wellicht niet eens meer dat in 1916-17 op een concert in Deventer met Durigo iemand naar je toekwam "goedenavond mijnheer Cornelis" en jullie beider handteekening vroeg? Dat was ik. En in 1911-12 heb ik jou en Durigo bij de orkestleden-uitgang in de auto de hand gedrukt tot groote verbazing van Mevrouw van Lankeren Matthes die naast me was. Als er dus iemand je capaciteiten bewondert, gebaseerd op zoo ouden datum!! Ik ken je dus nog langer dan Thijs je kent geloof ik. Haha. Weest beide hartelijk gegroet van jullie Thijs en Anny.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut