MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580202 Matthijs Vermeulen aan Simon Vestdijk - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Simon Vestdijk

 

Amsterdam, 2 februari 1958

 

Laren (N.H.)

Drift 31

2 febr. 1958

Zeer Geachte Heer Vestdijk,

Uw definitie, in De Groene, van mijn componeer-methode1 is duidelijker, juister en zakelijker dan een mijner confraters (de intelligentsten niet uitgezonderd) ooit heeft kunnen bewerkstelligen. Er ontbreekt in Uw beschrijving wel een en ander wat ik voor essentieel houd, b.v. dat ik de sentimenten delocaliseer, als ik zo zeggen mag, waarmee bedoeld wordt dat ik de sentimenten poog weer te geven in hun meest algemene verschijning, zeer karakteriseerbaar, maar zo onpersoonlijk mogelijk, in hun zuiverste toestand, los van elke bekende situatie. – Ik beschouw dit niet als een tekort aan opmerkzaamheid van Uw kant. Ik begrijp zeer goed dat in een beknopt stukje niet alles vernoemd kan worden, en ben U zeer erkentelijk dat het voornaamste ten minste gezegd is, in zo uitmuntende, exacte termen.

Vervolgens trof mij dat u mijn eerste symphonie niet vermeldt onder de werken die een uitvoering verdienen. Gaarne zou ik van deze uitzondering de reden vernemen. Kent u het werk niet? Of hebt u er bezwaren tegen? In dit laatste geval zou ik niets liever wensen dan dat u mij uw bedenkingen mededeelt. Nog nooit in mijn leven heb ik met iemand op een enigszins praktische manier over mijn werk kunnen praten (wat ik voel als een belangrijk gemis) en daarom grijp ik de gelegenheid aan, verondersteld dat zij er is.

Ik ben aan die eerste symphonie meer gehecht dan aan de overige te zamen. Niet wegens al de tegenspoed welke ik ermee ondervond. Ook niet omdat zij ondanks een affreus gebrekkige uitvoering mij tòch het leven redde in een hachelijke omstandigheid. Zelfs niet omdat de lange arbeid aan haar ontstaan mij slechts ongetroebelde herinneringen naliet van geluk. Maar omdat ik daar in de componeer-methode (die niet wezenlijk van de latere verschilt) een vaardigheid meen bereikt te hebben, waarnaar ik sindsdien – in een totaal veranderd psychisch klimaat – vandaag nog streef. Ik zou haar willen handhaven wegens die volstrekt persoonlijke componeer-methode welke daarin voor het eerst wordt toegepast, en waarvan ik alleen vermoedelijk met zekerheid weet hoe buitengewoon moeilijk zij mag heten.

De vraag om mij te helpen dit onderwerp te verhelderen is misschien te veel gevergd van Uw tijd. Ik wil niettemin hopen dat Uw wonderbaarlijke werkkracht een antwoord van u mogelijk maakt.

Met alle verontschuldigingen en groot respect,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum

 

concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Zie Vestdijks artikel 'Matthijs Vermeulen als componist' in De Groene Amsterdammer van 1 februari 1958.