MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561113 A. van Vugt aan Matthijs Vermeulen

A. van Vugt

aan

Matthijs Vermeulen

Nijverdal, 13 november 1956

Nijverdal, 13 Nov. '56.

Zeer geachte Heer van der Meulen,

Gaarne zou ik Uw aandacht willen vragen voor het volgende.

Mag ik beginnen me aan U bekend te maken?

Ik ben de oudste zoon van Uw nicht Lina van der Meulen uit Helmond. Persoonlijk ken ik U niet, wel herinner ik me Uw vader heel goed, die eens een week-end bij mijn ouders in 's-Hertogenbosch overnacht heeft. Ik heb Uw vader toen van de trein gehaald en sigaren voor hem gekocht!

Tot zo ver gaat mijn persoonlijk contact met Uw naaste familie.

Over mijn muzikale antecedenten kan ik U alleen meedelen, dat ik auto-didact ben. Pas op mijn 42e jaar ben ik aan pianolessen toegekomen. Daar ik een vrij groot gezin heb met kinderen, die middelbare scholen bezoeken zit ik nog steeds in de periode van huurpiano's!

Uw vroegere aandeel in het Nederlandse muziekleven ken ik uiteraard alleen uit Uw geschriften.

In 1939 heeft U een voordracht gehouden voor de "Society of contemporary music" als ik me niet vergis was Uw voordracht getiteld "Is er een criterium voor muziek?"

Deze voordracht heb ik tot mijn spijt nooit in handen kunnen krijgen. Wel bezit ik enkele van Uw boeken, waaronder "Het avontuur van de geest"

Ik hoop, geachte Mijnheer van der Meulen, dat deze korte uiteenzetting voldoende is om U ervan te overtuigen, dat ik niet tot meerdere eer of glorie van een of andere onbekende neef of nicht een verzoek tot U richt.

Mijn pianoleeraar, wien ik veel verschuldigd ben, is ongeneeslijk ziek.

Het is mij bekend, dat het een grote deceptie in zijn leven geweest is, dat het hem niet gelukt is, een studie over een aspect van de kunst van Bach te doen publiceren.

Volgens opgave betreft het hier:

"De kabalistiek bij Bach".

Nu 's mans levensdagen geteld zijn, komt bij mij de gedachte naar voren, om alsnog, op korte termijn belangstelling voor de betreffende studie te tonen. Daar ik de moderne publiciteitskanalen niet ken, heb ik aan de mogelijkheid gedacht of U in principe bereid bent de verhandeling op haar merites te beoordelen. De schrijver kennende, ben ik er zeker van, dat het een troost voor hem zal zijn, dat U nochtans belangstelling voor zijn werk heeft getoond.

Indien U aan dit verzoek zoudt kunnen voldoen, zal ik contact met de auteur opnemen.

Het probleem van een eventuele publicatie komt dan mogelijk later aan de orde.

Volledigheidshalve deel ik U nog mede, dat de persoon in kwestie o.a. bij Ricardo Vines in Parijs heeft gestudeerd en een promotor is van Franse muziek.

Ik hoop, dat U aanleiding kunt vinden, om op dit schrijven te reageren.

Inmiddels verblijf ik,

met de meeste hoogachting,

A. van Vugt.

A. van Vugt.

Wierdensestraat 98

Nijverdal (O)

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA