MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560815 Texel NV - J.W. van der Meijden aan Matthijs Vermeulen

Texel NV (J.W. van der Meijden)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 15 augustus 1956

 

Amsterdam-C., 15 Augustus 1956

Betr. Pand Herengracht 330, Alhier.

 

Mijnheer,

In antwoord op Uw schrijven dd. 14 dezer1 delen wij U mede, dat wij, gezien de omstandigheden, als door U in genoemd schrijven uiteengezet, bereid zijn U verder uitstel van ontruiming der woning in perceel Herengracht 330 tot 1 October a.s. te verlenen, mits U de volle oorspronkelijke huur over de maanden Augustus en September voor het gehele pand, m.a.w. 2 x f 97.60 = f 195.20 direct op onze rekening bij de Twentsche Bank N.V. (Hoofdkantoor Spuistraat, Alhier) laat overschrijven.

Wij zullen voorlopig aannemen, dat U met deze conditie accoord gaat, hetgeen wij U echter wel verzoeken ons alsnog te willen bevestigen.

Uw berichten en overboeking ten spoedigste tegemoet ziende, verblijven wij,

Hoogachtend,

JWvdM

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Dit schrijven is niet bewaard gebleven.