MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550225 Matthijs Vermeulen aan Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

 

Amsterdam, 25 februari 1955

 

25 Febr 1955

 

Op Uw schrijven van 21 dezer diene het volgende antwoord.

Sedert ik als lidmaat van de Maatschappij der N.L. enige kennis verkregen heb omtrent de wijze waarop dit overigens respectabele lichaam functionneert, voornamelijk bij de aanwerving der leden en de peiling hunner kwaliteit, is een groot deel der belangstelling te loor gegaan die mij in de dagen mijner benoeming ongetwijfeld gestemd heeft tot waardeering en dank.

Wijl de tijden slecht zijn, is het uitblijven mijner contributie geen verschijnsel geweest dat gissingen zou mogen wettigen aangaande mijn gevoelens jegens de Maatschappij. Eerst Uw snelle conclusies hebben mij duidelijk gemaakt dat ik het begrijpelijk zal vinden wanneer u ten opzichte van mijn lidmaatschap handelt gelijk u goeddunkt

M.V.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA