MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530515 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

aan

Matthijs Vermeulen (M.C.F. van der Meulen)

Den Haag, 15 mei 1953

's-Gravenhage, 15 Mei 1953.

Onderwerp: restitutie voorschotten Frankrijk, van der Meulen.

Met verwijzing naar Uw brief van 16 Februari 1953 deel ik U mede, dat het in de laatste alinea door U gedane voorstel tot mijn leedwezen voor mij niet aanvaardbaar is.

Ik moet dan ook bij U aandringen op een correcte nakoming van de door U aangegane verplichtingen.

Hierbij moge ik nog opmerken, dat eerst bij een zuiver inkomen van f.6600.- per jaar een bedrag van ruim f.1000.- (Gehuwd zonder kinderen) aan inkomstenbelasting verschuldigd is.

Aangezien U spreekt van een supplementaire aanslag mag ik veronderstellen, dat Uw inkomen hoger ligt dan genoemd bedrag.

Indien dit inderdaad zo is, moet U in staat geacht worden minstens f.50.- per maand te voldoen als aflossing op Uw schuld.

Mocht U over deze aangelegenheid nog mondeling van gedachten willen wisselen, dan kunt U zich wenden tot de Heer Broekhuizen van mijn Departement, Binnenhof 4 te 's-Gravenhage, die eventueel na gemaakte afspraak (tel. 183820 T.187) ook te Amsterdam bereikbaar is, meestal op Donderdag.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor de Minister

DE SECRETARIS-GENERAAL,

Dekker

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA