MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520700 Hans Redeker aan Matthijs Vermeulen

Hans Redeker

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, [juli 1952]

Geachte Heer Vermeulen

Vanaf 1 Sept. a.s. zal bij de uitgever Keesing (van de archieven) een algemeen kunstblad verschijnen, gedragen door een werkgroep van kunstenaars en publicisten en van vorm en opzet volgens een voor Nederland nieuw beginsel. Met dit blad wordt namelijk beoogd, de brede levende stof op te vangen tussen de falende dagbladpers en de voor te kleine kring sprekende en daarnaast te starre litteraire en andere artistieke vakmaandschriften, met het doel op meer elastische en felle wijze in progressieve zin het nederlandse kunstleven te stimuleren. Hiertoe werd een vorm gekozen, gelijkende op Franse kunstbladen als Beaux Arts, Nouvelles Littéraires, Opera, een veertiendaags blad in courantvorm, met essays, artikelen, kronieken, voor- en nabeschouwingen, buitenlands kunstnieuws, afbeeldingen, proza, en poëzie en met een rubriek voor elke kunstvorm; een blad, dat een ruime groep medewerkers rond de meer interne werkgroep zal bezitten, en dat voor 15 cent overal verkrijgbaar zal zijn.

Momenteel zijn wij doende, de lijst van medewerkers, voor zover niet compleet, samen te stellen. En het doel van deze brief is, U uit te nodigen, als leidende medewerker, hetzij regelmatig, hetzij onregelmatig, van de rubriek muziek tot ons blad toe te treden. Betreffende Uw rubriek kan ik nog meedelen, dat, terwijl wij wat de andere afdelingen betreft alle moeilijkheden overwonnen hebben, de afdeling muziek nog niet vast geregeld is. Wij zouden deze het liefst samengesteld zien uit U, Daniel Ruyneman, Wolfgang Wijdeveld en Arnold Juda plus enige andere medewerkers, waarbij de taak nog nader verdeeld moet worden, maar wij staan nog voor alle suggesties open. Mocht U principieel tot medewerking in enige vorm bereid zijn, of mocht u suggesties in enige richting wensen te geven, dan zullen wij gaarne spoedig bericht van U ontvangen.

Inmiddels geef ik U nog enige andere namen. U zult er "ouderen" en "jongeren" onder vinden; het hoofdaccent zal evenwel komen te liggen op een groep jongeren van geest (onafhankelijk van geboortedatum) waartoe wij ook U in de eerste plaats rekenen. Deze namen zijn: Roland Holst, Nijhoff, Anton v. Duinkerken, Josepha Mendels, Jo Boer, Ferdinand Langen, Koos Schuur, Gerard Diels, Fokke Sierksma, Victor v. Vriesland, Hans Redeker (literatuur), John Rädecker, Charles Roelofsz, Lex Metz, Melle, Dick Elffers, Majorick, J. Hardy, N. Wijnberg, W. Jos de Gruyter (beeld. kunst), Cor Hermus, Manuel v. Loggem, W.Ph. Pos, Hanno v. Wagenvoorde, Hans Tobi (toneel); Corry Hartong, Max Dooyes (dans). De voorl. redactie bestaat uit Gerard Diels, Koos Schuur, Hans Redeker plus red-secr.; het zwaartepunt ligt evenwel op de bijeenkomsten der voornaamste medewerkers en rubriekhoofden.

Hopende U als medewerker te mogen begroeten, gaarne bereid tot een mondelinge toelichting en met vriendelijke groet en Hoogachting,

Hans Redeker

P.S. Deze mededelingen gelden vooreerst als vertrouwelijk

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA