MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19080516 Matthijs Vermeulen aan Jacques Hartog

Matthijs Vermeulen

aan

Jacques Hartog

Amsterdam, 16 mei 1908

Amsterdam 16 Mei 1908

Vereerde Meester,

Woensdagmiddag had ik de eer Mr van Loghem te spreken, wien ik om raad had gevraagd hoe aan novelletjes te komen, voor kopie voor de Gr. A'dammer. Hij ried mij aan het Berliner Tageblatt, vooral echter de Frankfurter Zeitung. Het eene zou hij mij zelf bezorgen, het tweede dacht hij, zoudt U voor mij apart kunnen leggen, daar U er correspondent van zijt. Ik vraag U nu of U dit zoudt willen doen. Ik ben wel lastig meester, maar heb absoluut niemand tot wien ik mij zou kunnen wenden. Ik sprak Mr v.L. ook over den Heer Simons. Hij zei: Van het werk (Aglavaine et Sélysette) dat ik aan ’t vertalen was, was reeds een vertaling verschenen. Ik deed het best den Heer Simons te vragen wat ik vertalen kon, om niet geheel vergeefs te werken. – Ik heb niet verder door gewerkt daarom. Ik moet U zeggen meester, dat ik nog alles hoop van den Heer Simons en ik vraag U of U me daar nog mee wilt helpen. De Groene A'dammer zegt v.L. betaalt voor vertaal werk niet meer dan f 2. per groote kolom. Dat is bijna een dag werk. Mr v.L. zei nog: Ik kon den heer Simons zeggen dat ik vertaler was van een geestig Duitsch blijspel en hij zéér tevreden was over mijn werk.” – De roman dien ik gekocht had, was prulwerk. Ik ben er natuurlijk niet aan begonnen. Maandag zal ik den Heer Rochemont hierin raad vragen.

Met Alle Vereering

MatthijsVanderMeulen.

Het artikel, meester, waarover ik U sprak was niet geschikt voor "Nederland". Mr. V.L. neemt nooit critiek op. Een week geleden zond ik het aan van Deyssels tijdschrift en ontving het nog niet terug. Ik hoop dus nog dat het niet geweigerd is.

Als boven.

Verblijfplaats: Bijzondere Collecties UvA, hs. Hg A III