MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670509 Rotterdamse Kunststichting aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

Rotterdamse Kunststichting

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

Rotterdam, 9 mei 1967

9 mei 1967

Geachte mevrouw Vermeulen,

In aansluiting op ons telefonisch onderhoud deel ik U mede, dat de Rotterdamse Kunststichting op advies van een daartoe ingestelde jury, besloten heeft de Pierre Bayle-prijs 1966 aan Uw man toe te kennen.

Te Uwer informatie moge dienen, dat deze prijs één keer per jaar uitgereikt wordt aan "hem of haar, die op het gebied van de .... (tak van kunst) stelselmatig en op literair niveau, gedurende verscheidene jaren zijn of haar bemiddelende kritische taak opbouwend en gezagafdwingend heeft verricht".

Dit jaar werd daartoe gekozen de kritiek op het gebied van de muziek.

De jury, welke de heer M. Vermeulen als winnaar heeft aanbevolen is samengesteld uit: de heren Dr J. Daniskas, voorzitter, A. Jurres, A. Kloppers en Drs W. Hofman, secretaris.

De prijs zelf bestaat uit de Pierre Bayle-penning, uitgevoerd door de kunstenaar C. van Kralingen, terwijl er tevens aan verbonden is een geldprijs van f 1.250,−.

Gezien de omstandigheden was U het ermee eens, dat een officiële uitreiking achterwege moet blijven en de toekenning middels een persbericht door ons bekend zal worden gemaakt aan de dag-, weekbladen en radio.

Ik neem mij voor U binnenkort zelf de penning en geldprijs te komen overhandigen.

Te Uwer oriëntatie doe ik U in bijlage toekomen de namen van degenen, die tot op heden deze prijs mochten ontvangen.

Met de meeste hoogachting,

Drs. W. Hofman, directeur

ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA