MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19660428 Cultuurfonds BUMA - J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 28 april 1966

 

Amsterdam-17, Marius Bauerstraat 30

28 april 1966

Zeer geachte heer Vermeulen,

Gelijk blijkt uit onze brief van 5 april 1963, zal het u indertijd verleende stipendium op 30 juni a.s. aflopen. In zijn vergadering van 25 dezer heeft het bestuur besloten dit stipendium, hetwelk f 3.000.− per jaar bedraagt, andermaal te verlengen en wel voor de duur van één jaar, derhalve tot ultimo juni 1967.

Het is het bestuur bekend, dat u op het ogenblik ten gevolge van een minder goede gezondheidstoestand tijdelijk verhinderd is uw creatieve gaven ten volle te ontplooien. In het vertrouwen, dat dit een voorbijgaande situatie is en op grond van de overwegingen u in onze brief van 7 juli 1960 meegedeeld, is het bestuur tot zijn bovenvermeld besluit gekomen.

Namens alle leden van het bestuur van het Cultuurfonds Buma wens ik u een spoedig en volledig herstel van krachten.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Mr J. van Nus

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA