MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19631030 Jaap Geraedts aan Matthijs Vermeulen

Jaap Geraedts

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 30 oktober 1963

's-Gravenhage, 30 Oktober 1963

Zeer geachte heer Vermeulen,

Gedurende het seizoen '63/'64 zal de N.C.R.V. een serie programma's uitzenden onder naam "Componeren in Nederland". Deze reeks − waarvan mij de redactie is toevertrouwd − zal bestaan uit een aantal, met klinkende voorbeelden toegelichte gesprekken met Nederlandse toondichters, in het bijzonder die van de oudere generatie.

De gedachte die mij bij het ontwerp van deze serie heeft geleid is, om door middel van de radio − als een forum van de openbare muziekwereld − de muziekliefhebber wat meer vertrouwd te maken met het muzikale leven en denken van een scheppend kunstenaar. Het gaat daarbij in hoofdzaak om een gedachtenwisseling rond thema's van culturele en algemeen-muzikale aard, afgestemd op de persoonlijke voorkeur van de componist, die na voorafgaand overleg in een gespreksschets worden vastgesteld. Het resultaat van de opname (waarvan het de bedoeling is, dat zij in de eigen omgeving van de componist wordt gemaakt) kan door hem mede bepaald worden in de zin, dat hij uitmaakt wat al dan niet in de uitzending van het gesprek wordt opgenomen.

Ik zou het op hoge prijs stellen, wanneer U aan een van deze programma's zoudt willen medewerken. Ik nodig U − mede uit naam van de muziekafdeling van de N.C.R.V. − daartoe uit.

De geprojecteerde uitzenddatum is 16 december a.s. Met het oog op de tijd die de aanvraag voor een buiten-opname vereist, zou ik Uw besluit omtrent Uw eventuele deelname aan deze serie gaarne spoedig willen vernemen. De opname zou in de loop van de beide, aan de uitzenddatum voorafgaande weken kunnen plaatsvinden; een suggestie Uwerzijds aangaande een geschikte datum voor resp. voorgesprek en opname zou mij zeer welkom zijn.

In afwachting van Uw antwoord1 teken ik,

met gevoelens van de meeste hoogachting,

Jaap Geraedts

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. MV is niet op de aanvraag ingegaan, Thea heeft de brief beantwoord.