MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630409 Matthijs Vermeulen aan Cultuurfonds BUMA - J. van Nus - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus)

 

Laren, 9 april 1963

 

Laren (N.H.)

Drift 45

9 april 1963

Hooggeachte Heer Van Nus,

Met gevoelens van grote en diepe erkentelijkheid las ik Uw schrijven van 5 dezer, waarin U mij mededeelt dat het jaarlijks stipendium van f 3000.-, mij drie jaar geleden verleend door het Cultuur-Fonds Buma, voor een periode van eveneens drie jaar zal worden verlengd.

Tegenover de moeilijkheden die mij nog steeds vergezellen, is Uw nobele weldaad voor mij een oorzaak van nieuwe moed en bevestigd optimisme, want ik meen Uw tussenkomst te mogen beschouwen als niet enkel als bewijs van goedheid maar ook als een blijk van vertrouwen, welke beide onwaardeerbaar voor mij zijn. Ik zal mijn best doen om aan dat vertrouwen te beantwoorden.

U zult een wens vervullen die mij ter harte gaat, wanneer U ook het Bestuur in kennis wilt stellen van mijn dankbaarheid voor de ondervonden sympathie.

Met de meeste hoogachting

Uw

Matthijs Vermeulen.

 

verso concept: fragment compositie-schets

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA