MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630405 Cultuurfonds BUMA - J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 5 april 1963

 

Amsterdam-C., 5 april 1963.

Zeer geachte heer Vermeulen,

In verband met het feit dat het u in 1960 door het Cultuur Fonds Buma verleende stipendium ad f 3.000.− per jaar op 30 juni a.s. zal aflopen, heeft het bestuur van genoemde Stichting zich ter zake gisteren nader beraden.

Het bestuur heeft besloten en het verheugt mij u dit te kunnen meedelen, het stipendium tot hetzelfde bedrag van f 3.000.− per jaar voor een periode van drie jaar te verlengen, derhalve tot ultimo juni 1966.

Ik neem aan, dat u de betalingen op dezelfde wijze wilt continueren als tot nu toe is geschied.

Hoogachtend,

Mr J. van Nus

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA