MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630131 Henk de By aan Matthijs Vermeulen

Henk de By

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 31 januari 1963

31 januari 1963

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Uw reserve tegen het voeren van een gesprek voor de televisie kan ik volkomen aanvaarden. Ik stel me voor dat het U moeilijk valt in te zien dat zoiets zin zou hebben, gezien het feit dat Uw ideeën over muziek en muziekleven bereikbaar zijn voor iedereen die de moeite neemt een of meerdere van Uw boeken te lezen. Daar tegenover zou ik echter willen stellen, dat de tv, als massa-medium, te sterk de pretentie heeft de smaak van die massa te kennen en daarop zijn programma's probeert af te stellen. Met andere woorden, de procentueel weinigen maar in aantal altijd nog zeer talrijken die van hun tv-toestel een ander soort informatie en inzicht verwachten dan die zogenaamde massa, worden verwaarloosd.

Het is op dezulken dat mijn maandelijks programma "Spiegel der Kunsten" in hoofdzaak is gericht; zelfs als men zou aannemen dat maar 5% van de toestelbezitters naar dat programma kijkt en luistert, gaat het altijd nog om een publiek van tienduizenden. Overigens wil ik met deze brief niet een soort apologie van het medium opzetten. Het lijkt mij belangrijk als iemand met zulke essentiële meningen over muziek als U ook via de tv de afschuwelijke dofheid die er op dit gebied bestaat te lijf zou willen gaan. Hoe dat gesprek eventueel zou moeten verlopen is volgens mij moeilijk aan te geven zonder dat wij er van te voren van gedachten over hebben gewisseld. Enkele thema's daarvan meen ik als volgt te kunnen aanduiden: de problematiek van het componist-zijn-in-Nederland; de mogelijkheden die U ziet om tot een ander, interessanter soort concertleven te komen; is de kloof tussen hedendaags componist en luisteraar onoverbrugbaar? Ziet U in de veelheid van richtingen in de muziek van nu een aan duidelijkheid winnend patroon; is onze vooringenomenheid tegenover het nieuwe aan het verdwijnen of is het een toenemend degeneratie-verschijnsel. Iets in deze geest; uiteraard sta ik open voor andere suggesties die uit een gedachtenwisseling naar voren komen.

De uitzending waarop gedoeld wordt vindt plaats op 20 februari a.s. Het gesprek zou, als U daarmee accoord gaat, bij U thuis opgenomen kunnen worden.

Wilt U Uw gedachten er eens over laten gaan? En mag ik dan (tel. 0 2950; 48741 of thuis in Amsterdam 71 80 13) van U horen of U mij eens wilt ontvangen om er eens over te praten. Uiteraard zonder dat U zich ook maar op enigerlei wijze daardoor vast zou leggen.

Met vriendelijke groet,

gaarne Uw

H de By

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA