MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19611113 Cultuurfonds BUMA - J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 13 november 1961

 

Amsterdam-C., 13 november 1961.

L.S.

Het Cultuur-Fonds Buma kan thans terugzien op een activiteit van ruim vijf jaren. In die periode is finantiële steun verleend in velerlei vorm, hetzij in die van (aanvullende) stipendia, hetzij in die van studiebeurzen of rechtstreekse opdrachten; ook zijn bepaalde organisaties voor finantiële steun zijdens het Fonds in aanmerking gebracht. Op de laatstgehouden bestuursvergadering is de vraag aan de orde gesteld of de activiteit van het C.F.B. volledig of slechts ten dele heeft beantwoord aan de statutaire doelstellingen. Van de beantwoording van deze vraag hangt het uiteraard af of er aanleiding bestaat de tot dusverre gevolgde steunpolitiek te handhaven, dan wel min of meer ingrijpend te wijzigen. Het bestuur heeft mij opgedragen een beredeneerd overzicht op te stellen omtrent de culturele resultaten, die het optreden van het C.F.B. tot nu toe heeft gehad.

Tot u, als één dergenen die in enigerlei vorm de daadwerkelijke belangstelling van het Fonds heeft mogen ondervinden, richt ik thans het dringend verzoek mij op korte termijn te willen inlichten omtrent de invloed, die zulks heeft gehad op uw artistieke prestaties en in het algemeen op uw bestaan en ontwikkeling als scheppend kunstenaar. Ook de organisaties, waaraan finantiële steun zijdens het Fonds is verleend, zouden mij ten zeerste verplichten met mededelingen omtrent de wijze, waarop deze gelden zijn of zullen worden aangewend ten gunste van de Nederlandse cultuur en het Nederlandse muziekleven en de daarmee functioneel verbonden literatuur in het bijzonder.

Bij voorbaat wordt u hierbij dank betuigd voor de te verlenen medewerking ten deze.

Hoogachtend,

Mr J. van Nus

administrateur CFB

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA