MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600724 Matthijs Vermeulen aan redactie Delta - Ed. Hoornik - concept

Matthijs Vermeulen

aan

redactie Delta (Ed. Hoornik)

 

Laren, 24 juli 1960

 

24 juli 1960

Zeer Geachte Heer Hoornik,

Aangezien het voor iemand, die onder zijn medeburgers nooit tot de gangbaren behoorde, uiterst moeilijk, haast onmogelijk is, zelfs al levert hij opmerkenswaardige arbeid, de wanden van zijn werkkamer (daargelaten nog de grenzen van zijn stad, van zijn land) te overschrijden, heeft uw voorstel om een artikel betreffende mijn Zesde Symfonie door middel van Delta aan de wereld bekend te maken, bij mij de levendigste gevoelens gewekt van dankbaarheid.

Ik heb dit voornemen van de redactie des te meer geapprecieerd, toen ik het winter-nummer 1959-60 doorlezend, mij zo vriendelijk door U gezonden, constateerde dat Uw muziek-redacteur het niet de moeite waard had gevonden om de drie eerste uitvoeringen mijner symphonie te Utrecht en te Amsterdam ook maar met een enkel woord te vermelden. Dat is ten opzichte van mij de gewone gang van zaken in ons muziekbedrijf. Ik zou U daarvan twintig, en meer, krasse voorbeelden kunnen citeren uit de veertig jaren van mijn onzalig componisten-leven. Dat ik onder dat regiem van doodzwijgen of doodverklaring niet sinds lang bezweken ben, dank ik uitsluitend aan de steun die mij menigmaal gewerd van de Letterkunde. Vergeef mij deze getroffenheid door een nietig geval. Ik kan er niet aan wennen. Het is een zere plek die pijn doet wanneer zij ook maar eventjes wordt aangeraakt, omdat zij herinnert aan te veel ongeluk.

Intussen heb ik niets anders dan lof en bewondering, de hoogste zelfs, over de inhoud en de presentatie van Delta. In 't bijzonder geloof ik de vertaling te mogen prijzen van de poëzie. Het is zonder twijfel riskant een oordeel te geven over het gebruik van een taal die men van geboorte niet bezit, doch niettemin waag ik het, want ik meen in die vertalingen een natuurlijke vloeiendheid van klank en ritme te bespeuren welke mij het origineel zeer dicht schijnt te benaderen.

Van mijn eigen artikel voeg ik hierbij een exemplaar, waarop ik de verkortingen heb aangebracht die ik mogelijk acht. De rest is voor mij, als auteur der besproken muziek, allemaal essentieel. Ik zie geen kans iets te schrappen uit de technische terminologie, die ik voor de lezers van de Groene reeds gereduceerd had tot een onmisbaar minimum. Ik zou het ook niet geraden vinden de compositorische toelichting te verdunnen. De ervaring heeft mij geleerd dat de lezer zakelijkheden (ook al begrijpt hij ze niet helemaal) gemakkelijk accepteert. Het nadeel van verdere technische bekortingen zou zijn, dat, wanneer het artikel in handen komt van een min of meer deskundige, er voor hem niets overblijft dan een praatje voor de vaak, waartoe iedereen met een greintje fantasie in staat is. Mijn crediet (vooral in het buitenland) is nog te gering om dit nadeel niet te willen vermijden.

Hoe denkt U het artikel in te leiden bij de lezers van Delta, aan wie de symfonie nog onbekend is? Misschien memoreert Lex van Delden ze nog in het zomernummer?? Voor alle eventualiteit geef ik U volgende data: het succes der Utrechtse uitvoeringen van 25 en 26 nov. leidde tot het succes der Amsterdamse uitvoering van 7 Dec. (die slechts plaats kon hebben na een op 't nippertje verijdeld complot) die weer bijdroeg tot het succes der Amsterdamsche uitvoering op 7 Mei, dat 19 juni werd voortgezet door het succes op het "wereldfestival" van de International Society for contemporary Music te Keulen. Ik ben 72 jaar en het waren mijn eerste successen! Geen reden dus tot ijdelheid of optimisme. Mijn optimisme heb ik altijd ergens anders vandaan gehaald.

Zoudt U iets voelen voor een autografische kop gelijk in De Groene? Het aardige idee was van Jan van Keulen en Jac. v.d. Ster. De lezer vindt dat pittoresk en typografisch doet het niet slecht, ook in verkleind formaat. Mocht u het wensen, dan kan ik u gemakkelijk een andere pagina verschaffen ter clichering.

Wanneer uw plan doorgaat zou ik wel gaarne de vertaling te voren willen zien, hoewel ik het volste vertrouwen heb in de persoon die daarvoor zorg draagt.

U bij voorbaat nogmaals dankend, verblijf ik met de meeste hoogachting,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA