MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600721 redactie Delta - Ed. Hoornik aan Matthijs Vermeulen

redactie Delta (Ed. Hoornik)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 21 juli 1960

 

21 juli 1960.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

In 'De Groene Amsterdammer', 5 december 1959, lazen wij Uw artikel 'Beschouwingen bij mijn Zesde Symfonie', dat ons zeer interessant leek voor de lezerskring van ons tijdschrift "DELTA". Dit blad wordt uitgegeven door de Stichting Internationale Uitgave Delta in de Engelse taal, met als ondertitel 'A review of arts, life and thought in the Netherlands'. Het tijdschrift is niet bestemd voor Nederland, maar voor die landen waar Engels de voertaal of de tweede taal is. Door middel van dit periodiek wil de Stichting de intellectuelen en kunstenaars in het buitenland ervan overtuigen, dat op verscheidene gebieden onze cultuur ook in haar specifiek-Nederlandse karakter waard is in de wereld grotere bekendheid te verwerven. Het blad is in Nederland en in de Nederlandse pers bijzonder gunstig ontvangen, terwijl ook uit het buitenland een zeer positieve belangstelling blijkt.

De redactie, bestaande uit de heren James S Holmes, Dr. L. de Jong, Prof. Mr. Dr. M. Rooij en ondergetekende, zou het zeer op prijs stellen als zij Uw artikel in een van de komende nummers van "DELTA" zou mogen publiceren.

Aangezien onze abonnees, welke zowel in Pakistan, Ierland als Australië wonen, niet allemaal muzikaal onderlegd zijn, zouden wij gaarne een aantal muziek-technische passages willen schrappen, zonder afbreuk te doen aan het geheel van dit interessante artikel. Zelf hadden wij gemeend op pagina 11 'Zonder voortekens t/m een eeuw bruikbaar' tezamen met de notenbalk te kunnen weglaten. Aangezien de lengte van het stuk voor "DELTA" wat lang is zouden wij U willen verzoeken − indien mogelijk − enige bekortingen aan te brengen.

Het honorarium bedraagt fl. 20,− per Deltapagina (± 400 woorden) voor een geheel nieuw artikel, terwijl reeds eerder gepubliceerde artikelen gewoonlijk met fl. 10,− per bladzijde gehonoreerd worden.

Wij hopen dat Uw antwoord bevestigend luidt en zien met belangstelling een eventueel bekorte versie tegemoet. De vertaling in het Engels zal door ons worden verzorgd. Wij verzoeken U vriendelijk ons te doen weten of U deze vertaling wenst in te zien alvorens wij tot publicatie overgaan.

U bij voorbaat dankzeggend, verblijven wij,

met de meeste hoogachting,

STICHTING INTERNATIONALE UITGAVE DELTA

Ed. Hoornik

redacteur-secretaris

 

Bijlage onder afzonderlijk couvert

1 ex. "DELTA", Winter 1959/60

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA