MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600709 Matthijs Vermeulen aan Cultuurfonds BUMA - J. van Nus - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus)

 

Laren, 9 juli 1960

 

Laren (N.H.)

Drift 45

9 juli 1960

Hooggeachte Heer Van Nus,

Uw brief van 7 dezer, waarin u mij meldt dat de Stichting Cultuur-Fonds Buma mij een stipendium toekent van f 9000.- te verdelen over drie jaren, heeft mij ten zeerste verheugd. Bijzonder ben ik getroffen door het vertrouwen op mijn werkkracht dat het Bestuur heeft willen uitspreken in de verlening van dit subsidie. Het strookt geheel met mijn eigen gedachtengang wanneer het Bestuur verklaart dat zijn bemiddeling niet beschouwd moet worden in de zin van sociale steun. Voor mijzelf heb ik slechts één wens, en het is deze: nog een zeer belangrijk gedeelte te mogen volvoeren van hetgeen moeilijke levensomstandigheden mij tot aan 1956 verhinderden te ondernemen. Terugziend op wat ik heb moeten verzuimen, weet ik nauwkeurig wat mij te doen staat om de taak die mij werd toevertrouwd nog naar behoren te vervullen. Vooruitziend naar de muziek die wacht om geschreven te worden, voel ik mij nog lang niet au bout de mon rouleau. Dat het Bestuur deze zelfde veronderstelling heeft willen aanvaarden, stemt mij even gelukkig als de mildheid zijner bijdrage in de verlichting mijner zorgen, en het is daarom met een onvermengde vreugde dat ik U verzoeken mag het Bestuur mijn diepe dankbaarheid over te brengen voor de tweevoudige voldoening welke zijn schenking mij inboezemt. Na mijn hervatting van het componeren, heeft mijn arbeid nog geen onderbreking geleden, uitgezonderd mijn korte reis naar Keulen, en omdat ik het vaste voornemen heb zo door te gaan, kan ik bijna met zekerheid zeggen dat het mij ook lukken zal, want ik geloof in het leven.

Wat de uitkering van het stipendium betreft schijnt mij het meest praktisch als deze zou kunnen geschieden in driemaandelijkse stortingen van f 750.- op mijn bankrekening (M.C.F. van der Meulen) bij de Kas-Associatie, 172 Spuistraat, te Amsterdam. Indien er geen bezwaren bestaan dat de eerste overschrijving kan plaats vinden in deze maand juli, zou mij dit zeer te stade komen, omdat mijn middelen, gelijk ik U berichtte, een crisis-punt bereikt hebben.

Hoewel het hart zich in financiële zaken slechts met bescheidenheid mag uiten, wil ik toch niet nalaten U te zeggen, dat Uw persoonlijke tussenkomst in deze aangelegenheid mij hogelijk gesterkt heeft in de gevoelens welke een componist het minst kan ontberen.

Met grote erkentelijkheid en hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA