MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600506 Cultuurfonds BUMA - J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 6 mei 1960

 

Amsterdam-C., 6 mei 1960

Weledele Heer,

Op initiatief van de Heer Odé heeft het bestuur van het Cultuur-Fonds Buma besloten u een tegemoetkoming ad f 500.− toe te kennen ter gedeeltelijke bestrijding van uw reis- en verblijfkosten tot bijwoning van de uitvoering van uw Zesde Symphonie te Keulen in juni a.s. ter gelegenheid van het festival der I.G.N.M. aldaar.

Dit bedrag is heden overgeschreven op uw rekening bij de Kas-Associatie, alhier.

Hoogachtend,

Mr J. van Nus

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA