MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590304 Matthijs Vermeulen aan Concertgebouworkest - M. Flothuis - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Concertgebouworkest (bestuur)

 

Laren, 4 maart 1959

 

4 mrt

[aanhef ontbreekt]

De heer Peter Diamand berichtte mij dato 3 Maart dat een voorstel van de heer Eduard van Beinum aan het Bestuur van het Holland Festival en eenstemmig door genoemd Bestuur aanvaard, inhoudende de eerste uitvoering mijner Zesde Symphonie te doen plaatsvinden tijdens het H.F. 1959, geen gevolg kan hebben, omdat de Concertgebouworkest-programma's van het H.F. worden geregeld door de leiding der Ned. Orkeststichting.

Als ik uit het schrijven van de heer Diamand moet concluderen dat er bij de leiding der Ned Orkestst bezwaren bestaan tegen het voorstel van de heer E. v. B., zoudt U mij ten zeerste verplichten door mij de argumenten mede te delen welke U geleid hebben tot de afwijzing van een dubbel voorstel. Het kunnen m.i. geen bezwaren zijn van louter organisatorischen aard want hetgeen de heer E. v. B. in deze zaak mogelijk oordeelt kan niet tot de onmogelijkheden behoren.

Moet ik daarentegen uit het schrijven van de heer P.D. afleiden, dat ik een fout beging door mij in deze kwestie niet allereerst te wenden tot Uw Bestuur, dan betuig ik hiervoor mijn oprechte verontschuldigingen die U hoop ik zult willen aanvaarden, aangezien ik volstrekt onkundig was met de heersende bepalingen omtrent de keuze der CG Orkest-programma's van het H.F.

Wijl ik om verschillende redenen, welke mij gewichtig schijnen, het van groot belang acht dat de eerste uitvoering mijner Zesde Symphonie plaats vindt in het kader van een Holland-Festival richt ik tot U het respectueuze verzoek mijn werk een plaats te verlenen op het H.F. 1959.

Gaarne Uw antwoord vernemende, verblijf ik inmiddels

Met de meeste H.

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA