MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590303 Holland Festival - P. Diamand aan Matthijs Vermeulen

Holland Festival (Peter Diamand)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Scheveningen, 3 maart 1959

 

3 Maart 1959

Zeer geachte Heer Vermeulen,

In antwoord op Uw brief van 21 Februari − wilt de vertraging hiervan, veroorzaakt door omstandigheden buiten mijn schuld, excuseren − bericht ik U, dat het Bestuur van Holland Festival ervan op de hoogte is, evenals ik dit ben, dat Eduard van Beinum grote belangstelling koestert voor Uw Zesde Symphonie en het voorstel geopperd heeft, de eerste uitvoering van dit werk tijdens het Holland Festival 1959 te doen plaats vinden.

Dit voorstel werd met grote sympathie door het Bestuur en ondergetekende ontvangen en verkreeg hun volledige steun.

De beslissing omtrent de door het Concertgebouworkest uit te voeren programma's, ook tijdens het Holland Festival, berust echter niet bij Holland Festival maar bij de Nederlandse Orkeststichting.

Hieromtrent blijkt bij U een misvatting te bestaan: op Uw − vermoedelijk rhetorisch bedoelde − vraag tot wie U zich beter kan wenden dan tot mij wanneer U de uitvoering van Uw werk door het Concertgebouworkest in het Holland Festival wilt bepleiten moet ik U antwoorden: tot de leiding der Nederlandse Orkeststichting!

Omtrent de redenen die er uiteindelijk toe geleid hebben dat Uw Zesde Symphonie niet tijdens het Holland Festival zal worden uitgevoerd − wellicht waren het de "bezwaren van organisatorische aard", waarvan U in Uw brief gewaagt? − zal de heer van Beinum U nader kunnen inlichten. Hij is immers, zulks in tegenstelling tot de leden van het Bestuur van Holland Festival en ondergetekende, lid van de artistieke commissie der Nederlandse Orkeststichting.

Ik vertolk niet alleen mijn eigen gevoelens maar ook die van het Bestuur van Holland. Festival wanneer ik gewaag van de teleurstelling over het feit dat het door de heer van Beinum geopperde denkbeeld niet verwezenlijkt zal worden. Persoonlijk betreur ik dit temeer, nu ik aan Uw brief ontleen, dat Uw Zesde Symphonie gestimuleerd werd door de uitvoering van Uw Tweede Symphonie tijdens het Holland Festival 1956 en ik voorts uit Uw brief begrijp, dat U aan een première van Uw Zesde Symphonie in het kader van het Holland Festival bijzondere waarde zou hebben gehecht.

Beide feiten waren mij onbekend; geen van hen had ik, zonder Uw uitdrukkelijke vermelding, durven te veronderstellen.

Inmiddels verblijf ik

met de meeste hoogachting,

HOLLAND FESTIVAL

Peter Diamand

Secretaris

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA