MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590219 Matthijs Vermeulen aan Holland Festival - P. Diamand - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Holland Festival (Peter Diamand)

 

Laren, 21 februari 1959

 

21 febr.

Zeer Geachte Heer Diamand

In het voorjaar van 1956 bereikte mij door de dagbladen het geheel onverwachte nieuws dat mijn Tweede Symphonie een plaats zou krijgen op de programma's van het Holland-Festival. Ofschoon ik herhaalde pogingen deed om te weten wie toenmaals het initiatief nam van dit voor mij zeer belangrijke besluit, is het mij nooit gelukt de naam te kennen van degene die ik gaarne gedankt zou hebben na een gebeurtenis waaraan zoveel verbonden was dat ik steeds zal beschouwen als onwaardeerbaar. Ik hervond de lust en de moed om een ander leven te beginnen.

Op dit alles met dankbaarheid terugziende, schijnt het mij eenvoudige plicht U te melden dat vanaf heden een nieuwe symphonie tot uwer beschikking ligt bij Donemus.

Zodra in nov. 1956 de mogelijkheid aanwezig was om deze compositie aan te vangen, had ik ook de wens dat haar première zou geschieden op het Holland-Festival. Ik moest wel aldus denken na de ondervindingen met de Tweede, die mij de stoot gaven waardoor de muziek in mij herleefde. En tot wie zou ik mij nu beter kunnen wenden dan tot U wanneer ik pogen wil zulk een spontane wens verwezenlijkt te zien?

Toen Eduard van Beinum eind-december zo vriendelijk was de Zesde Symphonie met mij door te kijken heb ik hem natuurlijk geraadpleegd over mijn zienswijze, welke niet enkel berust op gevoelsgronden, doch waarbij ik eveneens rekening houd met het feit dat het Holland-Festival een wereld-tribune is, die aan mijn muziek een grotere en de door mij beoogde draagwijdte zal verlenen. Van Beinum stemde met mijn opvattingen in en noemde mijn werk zelfs "een echte symphonie voor het Festival". Hij opperde tegen mijn wens slechts enkele bezwaren van organisatorische aard en ik had niet de indruk dat hij ze lastig of onoverkomelijk achtte, hetgeen mij zeer verheugde, want in het omgekeerde geval zou ik U deze brief niet hebben geschreven. Zijn volle en gerede instemming telt bij mij boven alles.

Ik hoop dat ook door U mijn gedachten gunstig ontvangen worden en verblijf

Met de meeste Hoogachting

uw

M.V.

 

Omdat het schema dat de pers gisteravond publiceerde van de plannen voor het a.s. Festival nog provisorisch is, meen ik toch U niet onkundig te mogen laten van deze overwegingen.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA