MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590216 Matthijs Vermeulen aan J.H. Polenaar - concept

Matthijs Vermeulen

aan

J.H. Polenaar

 

Laren, 16 februari 1959

 

16 febr.

Zeer Geachte Heer Polenaar,

Menigmaal heb ik mij tijdens de twee laatste jaren verweten dat ik U nooit mijn persoonlijke dank betuigde voor de edelmoedige wijze waarop U mijn vrouw antwoordde toen zij U een bijdrage vroeg voor een zo hasardeuse onderneming als een muzikale compositie welke toenmaals slechts vaag bestond in het verlangen van de auteur die haar wilde maken.

Maar U zult mij geloven, hoop ik, hoewel het onwaarschijnlijk klinkt, wanneer ik U zeg dat de eigenlijke arbeid, zodra hij begonnen was, mij buiten staat stelde om er mij zonder de grootste moeite aan te onttrekken. En in zekere zin duurt deze zonderlinge toestand nog voort. Want sinds ik op 30 jan. de eindstreep trok van de copie der symphonie die op 5 nov. voltooid werd, droom ik elke nacht dat ik er aan bezig ben, hetgeen mij te voren nimmer gebeurde. Wat op 2 nov. 1956 tot beweging kwam is dus nog niet helemaal uitgewoeld zou ik kunnen denken.

Toch ben ik niet ontevreden over het bereikte resultaat, voor zover ik mij durf uiten over een muziek die ik nog niet hoorde. Betreffende de "ingevingen" kan ik wel gerust zijn. Aan de talrijke berekeningen echter, welke aan de ingeving een natuurlijk en evenwichtig beloop verlenen, blijft altijd een minimum van 1% onzekerheid verbonden dat pas door een auditie kan worden weggenomen. Moge het ditmaal geen 33 jaren duren, zoals bij mijn 2de symphonie, alvorens ik over de Zesde mij geheel tevreden kan verklaren.

U ontvangt bij deze tevens (een beetje laat!) het boekje dat vorig jaar verscheen. In hoofdlijnen werd het samengebundeld door mijn vrouw, maar houd U dat liever onder ons. Als blijk der warme erkentelijkheid die wij U toedragen, is het te gering, maar als bedoeling om haar te uiten misschien toch voldoende wegens de herinnering aan de wederzijdse sympathie die wij tezamen hebben in muzikale zaken.

Met veel dank en hoogachting,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA