MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590111 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W - B. Wagemans - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (B. Wagemans)

 

Laren, 11 januari 1959

 

Laren 11 Jan 1959

Hooggeachte Heer Wagemans

Zeer gaarne zou ik mijn nieuwe symphonie (de zesde) willen laten mededingen naar de Professor van der Leeuw-prijs, welke dit jaar zal worden verleend volgens een kennisgeving die het Genootschap van Ned. Componisten mij deed toekomen.

Uit de daarin verstrekte inlichtingen meen ik te mogen opmaken dat mijn werk beantwoordt aan de zakelijke eisen, die voor de prijs gesteld zijn. De compositie werd begonnen op 3 Nov. 1956, en voltooid op 5 nov. 1953. Ik geloof dat zij de duur van een gramofoon-plaat niet overschrijdt.

Maar het toegezonden bericht laat mij in het duister aangaande de overige formaliteiten waaraan ik mij te houden heb. Moet een partituur worden ingezonden? En zo ja, aan wie of aan welke instantie moet de partituur worden geadresseerd? Zelfs Eduard van Beinum, aan wie ik de symphonie toonde en die mij uitdrukkelijk aanraadde om deel te nemen aan het concours, kon mij niet de gewenste gegevens verschaffen.

Mag ik een beroep doen op Uwe goedheid en U de bijzonderheden vragen die mij ontbreken?

U bij voorbaat dankend, verblijf ik met diepe hoogachting,

UwEd dw

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA