MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19581123 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W - J. Hulsker

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (J. Hulsker)

 

Laren, 23 november 1958

 

Laren (N.H.)

Drift 45

23 nov. 1958

Hoogedelgestrenge Heer Hulsker,

Op Uw zeer geëerd schrijven van 20 dezer haast ik mij U te antwoorden dat de compositie mijner zesde symphonie, wegens welke Z.E. Minister Cals de goedheid had mij uitstel te verlenen voor de inzending der liederen, eerst op 5 nov. j.l. beëindigd kon worden. Tijdens het orkestreren van de partituur-schets heeft de zelf-kritiek mij meerdere malen een oponthoud veroorzaakt dat ik niet voorzien kon.

Totnutoe geheel geabsorbeerd door het werk waarvan ik een voor de foto geschikte copie maak, is het besef mij ontschoten dat het mijn plicht was U van de nieuwe vertraging in kennis te stellen. Ik betuig U voor deze nalatigheid mijn oprechte spijt.

Ik hoop dat U mijn verontschuldigingen wilt aanvaarden, ook al kan ik op 't ogenblik geen vaste datum noemen voor de inlevering van de liederen. Ofschoon ik na Uw zeer gewaardeerde opdracht reeds verscheidenen dicht-bundels doorbladerde, heb ik nog geen enkele tekst gevonden die mij voldoende aansprak om de compositie ervan met gerustheid te ondernemen. U zult wel begrijpen, denk ik, dat het vervullen van een regeringsopdracht mij plaatst tegenover een bizondere verantwoordelijkheid, wijl het mijns inziens een taak betreft welke de hoogste eisen oplegt aan de norm die een auteur zich kan voorhouden.

Zou ik mogen vertrouwen dat U ondanks mijn onzekerheid de opdracht niet zult intrekken wanneer ik U beloof de grootste aandacht te willen wijden aan een werk dat ik naar mijn beste vermogens ten spoedigste wens te volbrengen?

Met diepe hoogachting,

Uw dw.

Matthijs Vermeulen.

 

transcriptie vanuit fotokopie, tevens concept

 

origineel: Nationaal Archief

concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA