MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580428 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

aan

Matthijs Vermeulen (M.C.F. van der Meulen)

Den Haag, 28 april 1958

's-Gravenhage, 28 april 1958

Onderwerp: Voorschotten Frankrijk.

Ik bevestig hierbij de ontvangst van Uw storting ad f 50,- dd. 16 april jl. – via de Kas Associatie N.V., Spuistraat 172, Amsterdam – met welke storting door U in totaal een bedrag van f 2800,- is voldaan.

Overeenkomstig de aan U door tussenkomst van de Burgemeester van Amsterdam bij dezerzijds schrijven van 20 februari 1952 No. B 3766 gedane toezegging, wordt U hierbij finale kwijting verleend van Uw schuld wegens de in de oorlogsjaren en kort daarna verleende rijksvoorschotten tijdens Uw verblijf in Frankrijk.

Ik moge U verzoeken deze aangelegenheid als afgedaan te beschouwen.

De Minister,

Voor deze,

De Chef der Afdeling Financiële en Administratieve Zaken,

C. Dekker

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA