MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580202 Matthijs Vermeulen aan Herman Hofhuizen - dagblad De Tijd - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Herman Hofhuizen (dagblad De Tijd)

 

Laren, 2 februari 1958

 

2 Febr

Zeer Geachte Heer Hofhuizen,

Als abonné van De Tijd heb ik sinds vele maanden de interviews gelezen, waarin U gepoogd hebt een groot aantal Nederlandse componisten te kenschetsen. Vanaf Uw eerste stukken had ik de indruk dat er tussen U en mij heel weinig aanrakingspunten bestaan en dat de kloof die ons scheidt zeer breed is. Ons beider instelling op de dingen schijnt mij te verschillend, en onder deze omstandigheden geloof ik niet dat een gesprek tussen ons enig nut zou kunnen hebben, noch voor ons, noch voor uw lezers. Ziehier de reden waarom ik meen op uw verzoek van 27 jan. afwijzend te moeten antwoorden, hetgeen u mij niet euvel zult duiden hoop ik.

Met de meeste hoogachting,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA