MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580127 Herman Hofhuizen - dagblad De Tijd aan Matthijs Vermeulen

Herman Hofhuizen (dagblad De Tijd)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 27 januari 1958

 

Amsterdam, 27 Jan. '58

Weledelgestrenge Heer,

Reeds geruime tijd ben ik bezig in mijn krant, "De Tijd", "geschreven portretten" te publiceren van Nederlandse kunstenaars, dus ook van Nederlandse componisten. En het spreekt dus vanzelf dat ik ook over U graag een stuk zou willen schrijven. Ik richt mij dus tot U met de vraag of U zich aan een interview zoudt willen onderwerpen. Indien dit inderdaad, naar ik van harte hoop, het geval mocht zijn dan zou ik graag aan U willen overlaten plaats, tijd en datum van ons gesprek te bepalen. Ik mag U er echter bij voorbaat op attent maken dat ik woensdag 30 Januari en Maandag 3 Februari verhinderd ben. Iedere andere dag en ieder uur van die dag komt mij wel gelegen.

Daar ik het stuk over U eventueel op zaterdag 8 Februari − mede in verband met Uw 70e verjaardag − zou willen plaatsen, zou ik het bijzonder op prijs stellen als ik U dus vóór Donderdag 6 Februari zou kunnen ontmoeten.

Van harte hopend op een gunstige beslissing Uwerzijds teken ik,

met ware hoogachting

Herman Hofhuizen

 

Herman Hofhuizen

Red. "De Tijd"

N.Z. Voorburgwal 65-73, tel 63381.

Privé: Herenweg 176, Heemstede

Tel. K 2500-36662

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA