MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570717 Ministerie van OK & W - min. J.M.L.Th. Cals aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (minister J.M.L.Th. Cals)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 17 juli 1957

 

's-Gravenhage

17 juli 1957.

Onderwerp

opdrachten aan Nederlandse componisten in het jaar 1957.

 

Ik heb het voornemen U een opdracht te verlenen tot het componeren van enkele liederen.

Ik zal hiervoor een honorarium in uitzicht stellen van f. 600.--.

Aan een eventueel te verlenen opdracht zal ik de voorwaarde verbinden, dat U eerst na toestemming mijnerzijds op enigerlei wijze mag publiceren, dat de desbetreffende compositie het resultaat is van een opdracht der Regering.

De compositie zal uiterlijk 1 maart 1958 gereed en in mijn bezit moeten zijn.

Ik zal het op prijs stellen ten spoedigste van U te vernemen of U een dergelijke opdracht onder de genoemde voorwaarden zoudt kunnen aanvaarden.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

Mr. J.M.L.Th. Cals.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA