MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561204 H.G.J. Maas Geesteranus aan Matthijs Vermeulen

H.G.J. Maas Geesteranus

aan

Matthijs Vermeulen

Fourolles, 4 december 1956

Fourolles

4 December

Waarde Vriend,

Met het boek, dat Thea mij verleden kwam brengen, hebt ge mij een groot genoegen gedaan en ik vind in de medeeling van Uwe vestiging te Laren eene aanleiding om U nogmaals te bedanken.

Ge hebt mij ook flink aan het werk gezet, want om Uw oeuvre naar waarde te schatten is de lezer verplicht om met dezen leiddraad zelf te gaan nadenken over de beteekenis van het leven. Dit is een taak van jaren. Om Uw boek te kunnen beoordeelen, zou men het "la plume à la main" eenige malen nauwkeurig moeten herlezen en het met behulp van tallooze fiches trachten te resumeeren. Zou het dan in staat blijken te zijn om vanuit een agnostischen toestand een weg te banen tot hooger begrip? Ik kan dit op het oogenblik noch ontkennen noch bevestigen. In ieder geval komt mij Uw uitgangspunt hecht en veilig voor. Ook schijnt het mij, dat Uw redeneeringen onder andere kunnen leiden tot de door U geformuleerde conclusie. Lege, lege et relege... Misschien maakt eens de toepassing van dit praecept mij tot een aanhanger van Uw doctrine?

Uw boek neemt een eereplaats in, en de opdracht die ge erin hebt geschreven geeft er voor mij eene bijzondere waarde aan.

Nogmaals veel dank voor Uwe geste, hartelijke groeten aan U beiden en mijn beste wenschen voor Uw verblijf in het Gooi.

Henry Maas Geesteranus