MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561119 Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Prins Bernhard Fonds

 

Laren, 19 november 1956

 

Laren

19 Nov. 1956

[aanhef ontbreekt]

Met diepe vreugde vernam ik uit Uw schrijven van Zaterdag 17 dezer dat het Bestuur van het Prins Bernhard Fonds mij een subsidie heeft toegekend van f 4.500, bestemd tot het componeren ener symphonie voor groot orkest.

U zult mij ten zeerste verplichten door het Bestuur van het PBF kennis te geven van de dankbare gevoelens waarmee het in mij gestelde vertrouwen mij vervuld heeft, en van mijn voornemen om het reeds vorige week begonnen werk tot een goed einde te voeren.

Gaarne aanvaard ik Uw suggestie dat de toelage mij zal werden uitgekeerd in maandelijkse termijnen van f 250. te beginnen per 1 Dec. a.s. en deswege verzoek ik U dit bedrag te willen overmaken op rekening van M.C.F. van der Meulen, Kas-Associatie Spuistraat 172 te Amsterdam.

Met de meeste Hoogachting

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA