MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560918 Ministerie van OK & W - J. Hulsker aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (J. Hulsker)

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

 

Den Haag, 18 september 1956

 

's-Gravenhage

18 september 1956.

Uw brief

3 september 1956.

Onderwerp: Eregeld.

 

Ik heb besloten uw echtgenoot, te rekenen van 1 september 1956, een eregeld toe te kennen van f. 2.000,-- per jaar, onder voorbehoud, dat de begrotingswetgever telkenmale de nodige middelen ter beschikking zal stellen. Ik verbind hieraan de voorwaarde, dat u mij op de hoogte houdt van wijzigingen in gunstige zin in de financiële toestand van uw gezin. Mocht hiertoe naar mijn mening aanleiding bestaan, dan behoud ik mij het recht voor het bedrag van het eregeld te verminderen.

Het bedrag ad f. 2.000,-- zal vanaf 1 januari 1957 kwartaalsgewijze worden uitbetaald. Voor het tijdvak van 1 september tot en met 31 december 1956 verleen ik uw echtgenoot een subsidie van f. 670,--.

Voor uitbetaling van dit bedrag worden de vereiste maatregelen genomen.

De Minister,

namens deze,

De Chef van de afdeling Kunsten,

dr. J. Hulsker

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA