MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560816 Matthijs Vermeulen aan Texel NV - J.W. van der Meijden - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Texel N.V. (J.W. van der Meijden)

 

Amsterdam, 16 augustus 1956

 

16 Aug. 1956

Zeer Geachte Heer Van der Meijden,

In aansluiting op Uw schrijven van 15 dezer deel ik U mede dat ik de voorwaarden onder welke U mij uitstel tot 1 October a.s. wilt verlenen van ontruiming mijner woning in perceel Herengracht 330, erkentelijk aanvaard.

Met de verplichting U de volle oorspronkelijke huur te betalen over de maanden Augustus en September, zegge f 195.20, ga ik geheel accoord.

Aangezien ik U dato 31 Juli 1956 reeds f 50.- overmaakte, zijnde de huurprijs over Augustus van de door mij bewoonde etage, meen ik aan Uw bedoeling te beantwoorden door het te storten totaal dat U aangeeft te verminderen met vermelde reeds betaalde som van f 50.-Dezelfde bank heeft U ook de Augustus-termijn mijner voldieping overgeboekt.

Dientengevolge laat ik U heden gireren door de Kas-Associatie N.V. het bedrag van f 145.20.

Mocht U met deze opvatting niet instemmen gelieve U mij daarvan kennis te geven. Ik zal dan alsnog de door mij in dubio gelaten f 50.- ten spoedigste op Uw rekening bij de Twentsche Bank laten overschrijven.

Inmiddels verblijf ik

Hoogachtend

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA